login register Sysop! about ME  

2018년 12월 28일 01시 35분 00초,     조회수 : 445
  제목 : 쿼리 조인, 출력 방법 질문
SEQ : 28406 글쓴이 : ksi0824

작성 포맷 : TEXT 모드, 자동 줄바꿈 사용

Sql = "SELECT CI.cRegisNum, CI.cTitle, SUM(BD.bMoney) AS SumB, '' As SumR "
Sql = Sql & " FROM     egsfood.bank_Data AS BD INNER JOIN"
Sql = Sql & "     egsfood.StatementDealing AS SM ON BD.idx = SM.payIdx AND SM.payMode = 2 INNER 
JOIN"
Sql = Sql & "     egsfood.company_info AS CI ON SM.inCidx = CI.idx"
Sql = Sql & " WHERE (Convert(varchar(10),BD.bdate,121) BETWEEN '" & sdate & "' AND '" & edate & "')"
Sql = Sql & " GROUP BY CI.cRegisNum, CI.cTitle"
Sql = Sql & " UNION ALL"

Sql = Sql & " SELECT  CI.cRegisNum, CI.cTitle, '' AS SumB, SUM(LR.rMoneySum) AS SumR"
Sql = Sql & " FROM     egsfood.company_info AS CI INNER JOIN"
Sql = Sql & "    egsfood.ledgerRegisterData AS LR ON CI.idx = LR.outCidx"
Sql = Sql & " WHERE (Convert(varchar(10),LR.wdate,121) BETWEEN '" & sdate & "' AND '" & edate & "')"
Sql = Sql & " GROUP BY CI.cRegisNum, CI.cTitle"

Sql = Sql & " ORDER BY CI.cRegisNum"


위 쿼리 출력결과

1054091869	   해승식품	   0.00	   19676452.00
1054091869	   해승식품	   19600000.00	   0.00
1090542957	   두레에프엔이(두레촌)	   0.00	   6936520.00
1090542957	   두레에프엔이(두레촌)	   6800000.00	   0.00

원하는 출력결과

1054091869	   해승식품	   19600000.00	   19676452.00
1090542957	   두레에프엔이(두레촌)	   6800000.00	   6936520.00

어떻게 해야 아래의 원하는 출력결과를 얻을수 있을까요?

제목 작성자 날짜 조회
쿼리 조인, 출력 방법 질문 ksi0824 2018-12-28 445
RE : 쿼리 조인, 출력 방법 질문 (3) supercore 2018-12-28 480

 
 
.NET과 Java 동영상 기반의 교육사이트

로딩 중입니다...

서버 프레임워크 지원 : NeoDEEX
based on ASP.NET 3.5
Creative Commons License
{5}
{2} 읽음   :{3} ({4})